Skip to main content

This job has expired

You will need to login before you can apply for a job.

Board Members

Employer
Welsh Government
Location
Wales
Salary
Competitive Salary
Closing date
12 Jan 2023

View more

APPOINTMENT OF BOARD MEMBERS TO HYBU CIG CYMRU (HCC) / MEAT PROMOTION WALES 

Can you make a real difference to the development, promotion and marketing of Welsh red meat?  

If you believe you possess the passion and ambition to make a difference to an organisation responsible for developing, promoting and marketing red meat, then the role of member of Hybu Cig Cymru (HCC) might be for you.

HCC are seeking to appoint motivated individuals to join a Board who are committed to public service, have the capacity to think differently and are determined to achieve these ambitions across Wales.  We particularly welcome applications from women, Black, Asian and Minority Ethnic and disabled people who are under- represented on the Board.

Board Members: time commitment – 12 days per annum;

Remuneration - £300 per day covering time spent in role, plus reasonable travel expenses.

The closing date for applications is 12 January

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 03000 255454.

 

PENODI AELODAU O FWRDD HYBU CIG CYMRU (HCC) 

Fedrwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i’r ffordd y mae cig coch Cymru’n cael ei ddatblygu, ei hyrwyddo a’i farchnata? Os ydych chi’n credu bod gennych yr angerdd a’r uchelgais i wneud gwahaniaeth i gorff sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch, efallai y dylech ddod yn aelod o Hybu Cig Cymru (HCC). 

Mae HCC am benodi unigolion brwd i ymuno â’u Bwrdd fydd wedi ymrwymo i wasanaethu’r cyhoedd, yn gallu meddwl yn wahanol ac yn benderfynol o wireddu’r amcanion hyn ledled Cymru. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan ferched, bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol

Aelodau’r Bwrdd: ymrwymiad amser – 12 diwrnod y flwyddyn; 

Tâl - £300 y dydd am yr amser a dreulir wrth y swydd, ynghyd â chostau teithio rhesymol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Ionawr.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 03000 255454.

 

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert